Rechtsdomeinen

U kan een beroep doen op ons kantoor voor advies en bijstand in de meest uiteenlopende juridische kwesties.

Onze advocaten hebben elk hun eigen voorkeursdomeinen waarin zij een ruime ervaring hebben uitgebouwd. Door hun brede opleiding en het doorgedreven overleg op ons kantoor wordt in diverse dossiers een multidisciplinaire aanpak verzekerd.

Wij zoeken in elk dossier naar de meest efficiënte benadering op maat van de cliënt en trachten waar mogelijk tot minnelijke oplossingen te komen.

Hiernaast vindt u een overzicht van de verschillende rechtsdomeinen waarin het kantoor actief is.

U kan steeds een afspraak maken met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Wij verlenen advies en bijstand in dossiers waarin u als aansprakelijke of als slachtoffer bij een schadegeval betrokken bent.

In dergelijke dossiers komt vaak de verzekeraar tussen.

Ons kantoor kan samen met u nagaan of uw schadegeval en eventuele rechtsbijstand onder de dekking van een verzekering valt en verleent bijstand bij schadeclaims.

Onze advocaten hebben een jarenlange expertise in complexe schadedossiers, ook voor wat betreft de vergoeding van lichamelijke schade.

Mr. Isabelle Blauwens legt zich al jaren toe op dossiers in deze materie.

“Mijn huurder heeft een betalingsachterstand van 5 maanden en de woning wordt niet onderhouden naar behoren. Welke stappen kan ik zetten?”

“Het dak van onze huurwoning moet dringend hersteld worden, maar onze huisbaas reageert niet. Wat kunnen wij doen?”

Ons kantoor levert advies en bijstand voor alle zaken die verband houden met huur en handelshuur, voor huurders en verhuurders, zowel voor als na het sluiten van een overeenkomst.

U kan advies vragen voor het opstellen of interpreteren van een huurovereenkomst en er kan bijstand worden verleend voor het registreren, beëindigen en afdwingen van de overeenkomst.

Mr. Isabelle Blauwens heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in deze materie en legt zich met kennis van zaken toe op de dossiers rond huurgeschillen.

Elk bedrijf wordt vroeg of laat wel geconfronteerd met klanten die hun factuur niet (willen) betalen.

U kan een beroep doen op ons kantoor voor de invordering van burgerlijke en handelsschulden.

Mevrouw Joyce Campo is het aanspreekpunt voor de ziekenhuisincasso’s.

“Ik ben al jaren gescheiden. De regeling rond onze kinderen loopt niet meer goed en mijn ex-partner en ik geraken het niet eens over de keuze van middelbare school voor onze oudste zoon. Het is al juli en we hebben nog geen school voor september. Wie hakt de knoop door?”

“Zal mijn partner als meemoeder dezelfde rechten hebben over het kind waar ik als biologische moeder van beval binnen onze relatie?”

“Vanaf volgend jaar start onze dochter met hogere studies, maar mijn ex-echtgenoot wil niet meebetalen voor een studentenkamer. Wat nu?”

“Mijn partner geeft aan dat zij wil scheiden. Hoe moet dit verder?”

Het personenrecht regelt de rechten en plichten die verbonden zijn aan elk mens, van het krijgen van een naam tot het (mogen) sluiten van een huwelijk, maar ook het verlies van de bekwaamheid om te handelen bij geestesziekte.

Het familierecht gaat over de familiale verhoudingen tussen personen, zoals de rechten en plichten die volgen uit een huwelijk of een (wettelijke) samenwoning en de verantwoordelijkheden van ouders t.o.v. hun kinderen, zowel tijdens het samenleven van het gezin als na een scheiding.

Ons kantoor heeft een grote ervaring met alle soorten familierechtelijke dossiers en streeft ernaar om waar mogelijk steeds conflictverlagend te werk te gaan, zonder daarbij de belangen van de cliënt uit het oog te verliezen. Zeker in dossiers waar kinderen bij betrokken zijn heeft iedereen er immers alle belang bij dat er een zo goed mogelijke regeling kan worden gevonden.

In de loop der jaren heeft het kantoor een groot netwerk opgebouwd waar in complexe dossiers beroep op kan worden gedaan.

Mr. Greet Hermans en Mr. Katrien Verwaest hebben zich alle drie bijkomend bekwaamd in deze materie en zij volgen zeer regelmatig bijscholingen rond de steeds veranderende wetgeving. Hun interne samenwerking en kennisuitwisseling betekent een reële meerwaarde voor de cliënten.

Daarnaast zijn zowel Mr. Greet Hermans als Mr. Katrien Verwaest erkend bemiddelaar in familiale zaken, zodat u ook voor bemiddeling een beroep kan doen op ons kantoor.

“Mijn partner heeft veel schulden gemaakt. Kunnen de schuldeisers mij hiervoor aanspreken?”

“Mijn partner en ik willen een huis kopen en mijn ouders zullen mij om ons te steunen een aanzienlijke som geld schenken. Wij zijn niet getrouwd en ik wil graag weten of dit geld van mij blijft wanneer het tot een breuk in onze relatie zou komen.”

“Mijn partner en ik wonen al tien jaar feitelijk samen en hebben twee kinderen; is het toch nog nuttig om een wettelijke samenwoonst aan te gaan, of zouden we beter huwen?”

“Er is ruzie ontstaan in de familie rond de verdeling van de nalatenschap van mijn moeder. Wat kunnen wij doen?”

Dit rechtsdomein behandelt hoe het vermogen van gezinnen en families wordt beheerd, vereffend en kan worden doorgegeven.

U kan bij ons kantoor terecht voor al uw vragen rond erfenissen en testamenten, schenkingen en vermogensrechtelijke vragen rond (het einde van) uw huwelijk of relatie.

Mr. Greet Hermans en Mr. Katrien Verwaest hebben zich alle drie bijkomend bekwaamd in deze materie en zij volgen zeer regelmatig bijscholingen rond de steeds veranderende wetgeving. Hun interne samenwerking en kennisuitwisseling betekent een reële meerwaarde voor de cliënten.

Daarnaast zijn zowel Mr. Greet Hermans als Mr. Katrien Verwaest erkend bemiddelaar in familiale zaken, zodat u ook voor bemiddeling een beroep kan doen op ons kantoor.

“Ik heb een tweedehands wagen gekocht en deze deugt niet. Kan ik hier nog iets aan doen?”

“De aannemer die onze veranda zou verbouwen daagt niet op. Welke stappen kan ik zetten?”

Het verbintenissenrecht is de verzamelnaam voor het recht dat bepaalt hoe alle mogelijke soorten overeenkomsten kunnen worden afgesloten, uitgevoerd, beëindigd en eventueel verbroken.

Indien u zelf een overeenkomst wil opstellen kan u zich hiervoor laten adviseren door ons kantoor, zodat u een duidelijk en rechtsgeldig contract kan afsluiten. Ook voor problemen bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen wij u helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Mr. Jef Verwaest is op kantoor het aanspreekpunt voor al uw vragen in dit soort dossiers.

“Ik ben slachtoffer van een verkeersongeval. Hoe kan ik mijn schade laten vergoeden?”

“Ik heb een dagvaarding ontvangen en moet me verantwoorden voor de politierechtbank. Wat nu?”

Het verkeersrecht omvat alle inbreuken op de Wegcode en de Wegverkeerswet.

Wij hebben een ruime expertise in bijstand van zowel de slachtoffers als de beklaagden of aansprakelijken in burgerlijke en strafrechtelijke procedures.

Ook complexe schadedossiers worden door ons efficiënt afgehandeld.

Vaak worden onze kosten en erelonen door uw verzekeraar ten laste genomen in het kader van een waarborg rechtsbijstand. Wij kijken dit graag voor u na.

Mr. Isabelle Blauwens geniet al jaren het vertrouwen van enkele grote verzekeringsmaatschappijen en is het aanspreekpunt op kantoor voor alle vragen rond verkeersrecht.

“De gemeenschappelijke muur in onze tuin moet dringend onderhouden worden en onze buur wil niet meewerken. Wat kunnen wij doen?”

Zakenrecht is een ruim rechtsdomein, dat handelt rond de rechten op roerende en onroerende goederen en de manier waarop deze rechten uitgeoefend worden. Dossiers in deze materie kunnen gaan van eigendomsrecht en mede-eigendom tot vruchtgebruik en pacht, maar ook burenhinder en erfdienstbaarheden vallen hieronder.

Ons kantoor kan u voor al deze zaken adviseren en bijstaan.

Mr. Jef Verwaest heeft een zeer ruime ervaring in deze dossiers.