Bemiddeling

Bemiddeling: een andere weg

Een probleem kent meerdere oplossingen en een conflict kan op verschillende manieren beëindigd worden. Een procedure voor de rechtbank, waarbij het de rechter is die een bovenpartijdige beslissing neemt, is het best gekend. Vaak denkt men ook dat het de enig mogelijke weg is. Dit is niet zo.

Voor heel wat zaken kan men zelf een regeling treffen, op maat van alle betrokkenen. Men kan dit alleen doen, of er kan beroep worden gedaan op professionele bijstand van een onafhankelijke derde.

In dat geval spreek je over bemiddeling.

Bemiddeling creëert in de eerste plaats een veilige omgeving, waarin vervolgens via overleg gezocht wordt naar mogelijke oplossingen. De bemiddelaar is een neutrale derde die voor alle partijen werkt en helpt het onderhandelingsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis en wordt beschermd door vertrouwelijkheid. Een bemiddelaar kan nooit worden opgeroepen als getuige en zal nooit een verslag opmaken.

Mr. Greet Hermans is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar. Zij heeft een specifieke opleiding genoten en volgt regelmatig bijscholingen.

Akkoorden die worden gesloten met tussenkomst van een erkend bemiddelaar kunnen dezelfde kracht verkrijgen als deze van een vonnis.

Bemiddeling in familiezaken kan onder meer gaan over het treffen van een regeling bij echtscheiding, een ouderschapsbemiddeling, de vereffening-verdeling van een nalatenschap, de betwistingen m.b.t. het uitoefenen van een recht op persoonlijk contact van een grootouder of een vertrouwenspersoon, het vorderen door een meerderjarige student van een extra bijdrage van de ouder die geen deel uitmaakt van het kerngezin, enz…

Met akkoord van partijen kunnen ook personen die juridisch gezien niet betrokken zijn bij een conflict deelnemen aan de bemiddeling. Op die manier is er de mogelijkheid dat bv. bij “nieuw samengestelde gezinnen” ook de partner(s) van de ouders aanwezig zijn.

Naast bemiddeling in familiezaken wordt ook in andere materies bemiddeling aangeboden op ons kantoor. In het overzicht kan u meer informatie vinden.

De beslissing om als koppel uit elkaar te gaan is zelden eenvoudig en wordt vaak ook niet gezamenlijk genomen.

Soms worden er al te snel stappen gezet, omdat het verdriet of de boosheid te groot is en voor men het weet is de echtscheiding een vechtscheiding geworden.

Dit hoeft zo niet te zijn. Zeker wanneer er kinderen deel uitmaken van de relatie is het in ieders belang dat er op een respectvolle manier goede afspraken gemaakt worden. Afspraken uit een overeenkomst waarover men zelf heeft onderhandeld worden doorgaans ook beter nageleefd dan een regeling die wordt opgelegd (door bv. een rechter).

Een bemiddelaar kan helpen om de beslissing rond deze regelingen zelf in handen te houden en via overleg tot afspraken te komen.

Samen met de bemiddelaar wordt besproken welke mogelijke stappen er zijn en welke weg er gevolgd kan worden. Er zijn immers verschillen tussen wie wel of niet gehuwd is, wie wettelijk of feitelijk samenwonend is enz.

Er kunnen ook afspraken gemaakt worden rond een tijdelijke scheiding, wanneer het te vroeg is om een definitieve beslissing te nemen. Zo nodig wordt afgetoetst of partijen eventueel wensen over te schakelen naar een relatiebemiddeling of therapie. Voor deze laatste keuze wordt doorverwezen naar het bredere netwerk van psychologen of therapeuten waarmee overleg wordt gevoerd indien gewenst.

De bemiddelaar helpt om te bepalen waarover een regeling moet worden getroffen en welke afspraken zowel emotioneel maar ook financieel in het belang zijn van alle betrokken partijen.

Wanneer er een regeling getroffen moet worden rond kinderen biedt het kantoor ook de mogelijkheid om in het kader van scheidingsbemiddeling ook rond ouderschap te bemiddelen.

Bij ouderschapsbemiddeling staan de kinderen centraal.

Tijdens en na een (echt)scheiding is het nodig om afspraken te maken rond het ouderschap. Mensen kunnen immers uit elkaar gaan als partners, maar blijven wel verbonden als ouders.

De bemiddelaar helpt de ouders bij het uitwerken van een regeling rond de kinderen; zowel wat het verblijf van de kinderen betreft, de wijze waarop de kosten verdeeld worden als de manier waarop belangrijke beslissingen genomen worden.

Het is ook mogelijk om kinderen bij een bemiddeling te betrekken. Bij conflicten tussen de ouders stellen kinderen zich erg loyaal op en willen zij hun ouders niet kwetsen. Daarom zeggen zij vaak niet wat ze denken en hoe ze zich voelen. Indien de ouders dit beiden wensen spreekt de bemiddelaar met de kinderen, om (soms spelenderwijs) te peilen hoe zij de scheiding van hun ouders ervaren en wat er voor hen belangrijk is bij een mogelijke regeling. Kinderen ervaren het als positief dat er naar hen wordt geluisterd en rekening wordt gehouden met hun wensen.

De bemiddelaars op ons kantoor hebben specifieke bijscholingen gevolgd om te spreken met kinderen.

Daarnaast beschikt ons kantoor ook over een uitgebreid netwerk aan professionals die bijkomend hulp kunnen verlenen. Vaak wordt er samengewerkt met orthopedagogen of psychologen, om zowel kinderen als volwassenen te sterken in het soms moeilijke emotionele (verwerkings)proces dat een scheiding met zich meebrengt. Vanuit de bemiddeling, na akkoord van beide partijen, wordt een kleine omweg van ouders en kinderen gemaakt naar de orthopedagoge waarmee dan wordt samengewerkt.

Deze manier van werken heeft reeds in het verleden heel mooie resultaten opgeleverd tot grote voldoening van ouders en kinderen.

Naast bemiddeling in familiezaken worden er in andere materies bemiddeling aangeboden op ons kantoor, zoals een bemiddeling tussen buren, tussen een mogelijke dader en slachtoffer, tussen een aannemer en bouwheer, … Voor de bemiddeling in deze materies werd door onze bemiddelaars geen specifieke vooropleiding gevolgd of een erkenning aangevraagd.

Ons kantoor telt echter verschillende meewerkende advocaten met elk een gedegen kennis van hun voorkeursrechtsdomeinen. Hierdoor is er steeds voldoende informatie aanwezig, minstens beschikbaar, zodat niet enkel procesmatig maar ook inhoudelijk een bemiddeling in andere materies dan familiezaken begeleid kan worden.

Er wordt steeds uitgegaan van het algemene principe van bemiddeling: een bemiddelaar is de bewaker van het evenwicht tussen twee of meer partijen tijdens het proces van onderhandeling, overleg en communicatie, op zoek naar een oplossing voor een conflict. Het toepassen van technieken uit bemiddeling bevordert en verhoogt het constructieve karakter van dit proces.

U kan een afspraak maken voor een eerste gesprek, hetzij ieder apart, hetzij samen.

Bij het eerste gezamenlijk gesprek wordt er een ‘bemiddelingsprotocol’ ondertekend. Dit is een overeenkomst waarin de afspraken rond het verloop van de bemiddeling worden vastgelegd en die ervoor zorgt dat alles wat in het kader van bemiddeling wordt besproken een vertrouwelijk karakter krijgt.

Indien er een akkoord wordt bereikt stelt de bemiddelaar hierover een overeenkomst op. Deze overeenkomst is pas officieel (en dus niet meer vertrouwelijk) indien zij door alle betrokkenen wordt ondertekend.

De bemiddeling verloopt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden beëindigd.

De kosten van een bemiddeling worden in principe (bij helften) gedeeld tussen de betrokken partijen, tenzij dit anders wordt overeengekomen. Indien een eerste gesprek individueel plaatsvindt, staat elke partij in voor de kosten van het eigen gesprek.